Решение на Комисията от 26 април 2005 година за установяване на екологични критерии и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на смазочни масла (нотифицирано под номер C(2005) 1372)Текст от значение за ЕИП.$