Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1484 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστης τιμής πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για τον εικοστό πέμπτο επιμέρους διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2080