Υπόθεση T-114/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Ιουνίου 2020 — Pavel κατά EUIPO — bugatti (B) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας – Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης B – Προγενέστερο διεθνές εικονιστικό σήμα b – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 – Άρθρο 60, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 2017/1001 – Κατάχρηση εξουσίας – Μερική ακύρωση]