Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2021 г. относно проекта на Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))