Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2415 z 21. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 356/2010, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, vzhľadom na situáciu v Somálsku