Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1267 του Συμβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2020 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας