PROPCELEX 2013/600/ЕС: Решение на Европейския парламент от 17 април 2013 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2011 година#Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2013 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2011 година