Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 169 z dnia 25 czerwca 2019 r.)