Sprawa T-103/06: Wyrok Sądu z dnia 13 kwietnia 2010 r. — Esotrade przeciwko OHIM — Segura Sánchez (YoKaNa) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego YoKaNa — Wcześniejsze graficzne, wspólnotowy i krajowy, znaki towarowe YOKONO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))