Регламент (ЕИО, ЕВРАТОМ, ЕОВС) № 495/77 на Съвета от 8 март 1977 година за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за редовно изпълнение на задължения по дежурство, както и размера и условията за получаването му