TITJUR Meinhardt/Комисия Заключение на генералния адвокат Roemer представено на16 март 1972 г. # Élfriede Meinhardt по баща Forderung срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 24-71.