Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 37/2004 av den 23 april 2004 om ändring av bilaga IV (Energi) till EES-avtalet