2004 m. birželio 23 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 37/2004, iš dalies keičiantis susitarimo IV priedą (Energija)