Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и всяка отделна южна държава от европейската политика за съседство с цел договаряне на реда и условията за предоставяне на услугите на Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) по линия на европейската политика за съседство