Věc T-239/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Sigma Alimentos Exterior v. Komise „Státní podpory – Ustanovení týkající se korporační daně umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepsat goodwill vzniklý nabytím podílu v podnicích, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí – Rozhodnutí o neslučitelnosti státní podpory s vnitřním trhem a jejím vrácení – Pojem státní podpora“ – Selektivita – Referenční systém – Výjimka – Rozdílné zacházení – Odůvodnění rozdílného zacházení“