Писмен въпрос P-2467/10, зададен от Anna Záborská (PPE) на Комисията. Член 13 от Регламент (ЕО) 1924/2006 от 20 декември 2006 г.