Υπόθεση C-239/15 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 4ης Μαΐου 2017 — RFA International, LP κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αναίρεση — Ντάμπινγκ — Εισαγωγή σιδηροπυριτίου ρωσικής προελεύσεως — Απόρριψη αιτήσεων επιστροφής καταβληθέντων δασμών αντιντάμπινγκ)