Дело T-459/16: Решение на Общия съд от 29 ноември 2018 г. — Испания/Комисия (ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Изключени от финансиране разходи — Член 31 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 — Регламент (ЕО) № 73/2009 — Нередности на ИСАК — Постоянни пасища — Риск за фонда — Документ VI/5330/97 — Член 73 а, параграф 2 а от Регламент (ЕО) № 796/2004 — Член 81, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 — Член 137 от Регламент № 73/2009 — Фиксирани корекции от 25 и от 10 %)