Komisjoni teave Saksamaalt saadud teadete kohta, milles käsitletakse vastastikkuse põhimõtte kohaldamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1806 artikli 7 esimese lõigu punktile a 2020/C 332/03