Дело C-294/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 7 април 2016 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — ADM Hamburg AG/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Преюдициално запитване — Митнически съюз и обща митническа тарифа — Митнически кодекс на Общността — Тарифни преференции — Регламент (ЕИО) № 2454/93 — Член 74, параграф 1 — Продукти с произход от държава бенефициер — Транспорт — Пратки, състоящи се от смес от сурово палмистово масло с произход от няколко държави, бенефициери на същата тарифна преференция)