Писмен въпрос E-6520/09, зададен от Anna Záborská (PPE) на Съвета. Определение на термина съвместно майчинство, както е използван във връзка с процедура COM(2008)0637 — C6-0340/2008 — 2008/0193(COD)