Υπόθεση C-530/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Αυστρία) στις 11 Ιουλίου 2019 — NM, ως σύνδικος πτωχεύσεως στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας για την περιουσία της NIKI Luftfahrt GmbH κατά ΟΝ