Υπόθεση C-225/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 2ας Μαΐου 2019 [αίτηση του Naczelny Sąd Administracyjny (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Grupa Lotos S.A. κατά Minister Finansów (Προδικαστική παραπομπή — Φορολογία — Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) — Έκπτωση του φόρου εισροών — Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ — Άρθρο 17, παράγραφοι 2 και 6 — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρα 168 και 176 — Εξαίρεση από το δικαίωμα έκπτωσης — Αγορά υπηρεσιών στέγασης και εστίασης — Ρήτρα standstill — Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση)