Консолидиран текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия#ДЯЛ ТРЕТИ - Институционални и финансови разпоредби#ГЛАВА II - ИНСТИТУЦИИ НА ОБЩНОСТТА#Раздел 3 - Комисия#Член 128