Simmenthal/Комисия Заключение на генералния адвокат Reischl представено на31 януари 1980 г. # Simmenthal SpA срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 243/78. TITJUR