Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8031 — 3i Group/Wood Creek/Wireless Infrastructure Group) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)