Решение на Комисията от 03/02/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7905 - HAMMERSON / ALLIANZ GROUP / DUNDRUM TOWN CENTRE) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)