Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1272 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2017, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου$