Решение на Комисията от 23/06/2011 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.6183 - MAHLE / BEHR ) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на немският език е автентичен)