Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9517 — Mylan/Upjohn) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 338/01