Решение на Комисията от 27/04/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7994 - THE KINGDOM OF DENMARK / DONG) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)