Решение (EС, Евратом) 2016/1706 на Съвета взето по взаимно съгласие с председателя на Комисията, от 19 септември 2016 година за назначаване на член на Европейската комисия