Дело C-7/16: Определение на Съда (пети състав) от 5 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia n°11 de Vigo — Испания) — Banco Popular Español SA, PL Salvador SARL/Maria Rita Giraldez Villar, Modesto Martínez Baz (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи — Прехвърляне на вземане — Право на длъжника да погаси задължението си — Условия за упражняване на това право)