ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 102 (H-0997/98) του Bernd POSSELT προς την Επ τροπή. Ευρωπαiκή υπηρεσία παρακολούθησης της εθνικής πολιτικής για τις οικογένειες