Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1813 на Комисията от 7 октомври 2016 година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която се представя на Комисията за целите на уравняването на сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и за целите на мониторинга и прогнозирането$