P7_TA(2013)0340 Prawo dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawo do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawa do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu (COM(2011)0326 – C7-0157/2011 – 2011/0154(COD)) P7_TC1-COD(2011)0154 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 września 2013 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/…/UE w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności