P7_TA(2013)0340 Právo na přístup k obhájci v trestním řízení a právo na komunikaci po zatčení ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. září 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a o právu na komunikaci po zatčení (COM(2011)0326 – C7-0157/2011 – 2011/0154(COD)) P7_TC1-COD(2011)0154 Postoj Evropského patlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. září 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/…/EU o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody