Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/625 z dnia 4 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 131 z dnia 17 maja 2019 r.)