Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση φορτίων ορισμένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131 της 17ης Μαΐου 2019)