Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/977 z dne 7. julija 2020 o odstopanjih od uredb (ES) št. 889/2008 in (ES) št. 1235/2008 glede nadzora pridelave ekoloških proizvodov zaradi pandemije COVID-19 (Besedilo velja za EGP)