Регламент (ЕИО) № 2783/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година за общата система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин$