Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9927 — MVM/iCR) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 366/01