TITJUR Alusuisse Italia/Съвет и Комисия Решение на Съда (трети състав) от 6 октомври 1982 г. # Alusuisse Italia SpA Съвет и Комисия на Европейските общности. # Дело 307/81.