Информация от Комисията относно неприлагането на някои от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/698 от Австрия Пандемия от COVID-19 (Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за определяне на специфични и временни мерки с оглед на пандемията от COVID-19 и относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и обучение в определени области на транспортното законодателство (OВ L 165, 27.5.2020 г., стp. 10)) 2020/C 189/06