Обявление за заемане на длъжност EUPP/1/S — Директор на органа за европейските политически партии и европейските политически фондации по смисъла на член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 (Функционална група AD, степен 12) — Срочно нает служител (м/ж)