Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на неговото заседание от 20 ноември 2017 г. относно предварителен проект на решение по Дело AT.39881 — Системи за безопасност на пътниците, доставяни на японски производители на автомобили — Докладчик: Люксембург