Официален вестник на Европейския съюз, C 306, 22 октомври 2013 г