Консолидиран текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия#ДЯЛ ВТОРИ - Разпоредби за поощряване напредъка в областта на ядрената енергетика#ГЛАВА II - РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ#Раздел 3 - Разпоредби за секретност#Член 25