Регламент (ЕИО) № 2910/73 на Съвета от 23 октомври 1973 година за изменение на Регламент № 79/65/ЕИО по отношение използването на счетоводна информация, полето на наблюдение и броя на отчетните стопанства, които следва да бъдат включени в системата за земеделска счетоводна информация на Европейската икономическа общност$