Писмен въпрос E-7475/10 Seán Kelly (PPE) до Комисията. Извличане на поуки от опита на Съединените щати в областта на научноизследователската и развойната дейност